;

đàn na tín thí


Tổn phước

Giáo dục

Đem tiền của tín thí về cho gia đình thì chẳng khác gì chở đá nặng đè lên cha mẹ, người thân