;

hành chính phật giáo


Từng bước sai lầm

Sự kiện - Vấn đề

Hình ảnh sư Minh Đạo quỳ sám hối đã làm xúc động xã hội, từ đó có những phản ứng, phê phán gay gắt. Phải chi, sư Minh Đạo được mời lên tâm sự khuyên nhủ không nên làm như thế, không đúng với chủ trương của Giáo hội thì đâu có tiếp thêm dầu vào lửa!