;

tâm minh ngô tằng giao


Ném sỏi xuống giếng

Thơ -Truyện- Sách

Khi còn sống phải tu hành/Trái tim hướng nẻo đất lành đừng quên,/Bản thân mình chớ nhận chìm/Xuống lòng nước thẳm, xuống miền giếng sâu/Gắng công tu tập đạo mầu...