Bài viết của tác giả: Chân Hiền Tâm


Năm pháp khiến Chánh pháp không diệt ở thời mạt pháp

Chúng sanh thích danh vọng tiền tài, nhưng không muốn nhọc lòng tu hành, làm phước, cũng không nắm đươc lý nhân quả chi phối tới ba đời, không biết sung túc hiện tại là do cái nhân bố thí từ trước v.v.., nên khi ma nói “Không cần. Để ta cho cái phép

Ở đời vui đạo hãy tùy duyên

Cư Trần Lạc Đạo Phú là một trong những bài phú ca bằng chữ Nôm, nhưng bài kệ cuối lại được viết bằng chữ Hán. Tuy chỉ bốn câu nhưng lý sự đầy đủ, viên dung, vô ngại, hiển bày thực lý Duyên khởi thậm thâm.

Đường Tăng được kinh qua cái nhìn Thiền Tông

Tây du ký là bộ truyện được nhiều người ưa thích. Trong giới Phật học, có nhiều quan điểm khác nhau về bộ truyện này. Có người cho đoạn kết của Tây du ký phỉ báng Phật pháp. Có người cho Tây du ký là một ký sự gởi gắm quá trình ngược dòng hoàn tịnh c

Kinh Hoa Nghiêm lược giảng

Hán dịch: Đại sư Thật Xoa Nan Đề (Silcshinada) - Việt dịch và lược giảng: Tỳ kheo Thích Thiện Nhơn

Trang 1  /  1