;

Bài viết của tác giả: Hồng Lam


Tiễn biệt Thầy

Lời tiễn biệt nguyện cầu Giác linh Đức Pháp chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ về với cõi Phật

Cung tán tân viên tịch Phổ Tuệ Đại Trưởng lão sa môn

Đại lão Hòa thượng thượng Phổ hạ Tuệ đã thu thần viên tịch vào lúc 03h22 phút ngày 21 tháng 10 năm (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, trụ thế: 105 năm, hạ lạp: 85 nă

Trang 7  /  289