;

Bài viết của tác giả: Hoa Chi


Tịnh độ tông và pháp môn niệm Phật trong giáo pháp của Phật tổ

Một đời giáo hóa của Đức Phật Thích Ca được khái quát hóa trong ngũ thời bát giáo mà theo ngài Trí Giả, Tổ sư sáng lập ra Tông Thiên Thai đã sử dụng ngũ thời để phân định trình tự thuyết pháp của đức Phật; dùng “Bát giáo” để phân biệt pháp môn được t

Xã bỏ 'tự ngã' thuyết pháp

Trong các kinh điển đại thừa, xả bỏ tự ngã thuyết pháp là điều mà Thế Tôn ân cần nhắc nhở cho những pháp sư nhất là trong thời mạt pháp phước mỏng nghiệp dày nhằm tránh tăng thượng mạn khi thuyết pháp.

Tâm từ bi là tâm giải thoát

Người tu tâm từ bi lấy chúng sanh làm gốc rễ, luôn vì lợi ích chúng sanh từ thân hành, khẩu hành cho đến ý hành, thì có thể trổ bông Bồ Tát trí huệ.

Chùa Liên Trì: Khóa tu Thiện Tài Đồng Tử III chia tay trong lưu luyến

Con không ngờ mình học được nhiều điều khóa tu này đến thế. Ngày đầu mới đến biết bao bỡ ngỡ và lo lắng, nhưng nhìn vẻ mặt hiền từ của thầy trụ trì, sự nhiệt tình của các anh chị Tình nguyện viên đã giúp con lấy lại sự bình tĩnh và an tâm.

Trang 1  /  1