;

Bài viết của tác giả: Huỳnh Lão


Sự tối kỵ trong niệm Phật

Sự tối kỵ trong niệm Phật: “Tinh thần phân tán, câu chữ mơ hồ, đã không âm tiết lại không liền lạc, tâm chẳng ứng với miệng, tiếng chẳng nhiếp với niệm, khinh lờn thành quen”.

Trang 1  /  1