;

cơ sở tôn giáo


Dự thảo Thông tư quản lý tiền công đức của Bộ Tài chính không phù hợp với pháp luật hiện hành

Sự kiện - Vấn đề

Trung ương GHPGVN nhận định: Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi đối với lễ hội và di tích (lần 3) của Bộ Tài chính mặc dù đã có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn những quy định không phù hợp với pháp luật hiện hành, không phù hợp và không khả thi