;

ht Thích Thiện Hoa


Hơn 3200 Giới tử đã trở về Giới đàn Thiện Hoa

Miền Nam

Sáng ngày 16/04/2022 (nhằm ngày 16/3/Nhâm Dần) là ngày thứ 2 Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu, Ban tổ chức tiếp tục đón Giới tử trở về tuyển Phật trường Thiện Hoa để nhận phù hiệu, an đơn và nhập đàn Thọ giới.