ma ha ba xà ba đề


Ai là vị Tỳ Kheo Ni đầu tiên của Ni đoàn Phật giáo ?

Nhân vật

Tôn giả A Nan đã khéo thỉnh cầu Phật cho phép nữ giới gia nhập Tăng đoàn, trở thành những vị Tỳ kheo ni, khi ngài hỏi Phật rằng: Liệu những người nữ trong pháp Phật xuất gia có chứng được Thánh quả không? Đức Phật trả lời: Có thể chứng được!