;

ma ha ba xà ba đề


Những nữ Tôn giả xuất sắc thời Đức Phật

Nhân vật

Giới thiệu tóm tắt về những gương mặt nữ đệ tử xuất sắc thời Đức Phật, dưới sự giáo giới của đức Phật, những vị nữ đệ tử đó tinh tấn tu tập, nêu cao đạo hạnh cùng sở trường ưu tú nhất, được xem là những tấm gương sáng trong Ni đoàn.

Ai là vị Tỳ Kheo Ni đầu tiên của Ni đoàn Phật giáo ?

Nhân vật

Tôn giả A Nan đã khéo thỉnh cầu Phật cho phép nữ giới gia nhập Tăng đoàn, trở thành những vị Tỳ kheo ni, khi ngài hỏi Phật rằng: Liệu những người nữ trong pháp Phật xuất gia có chứng được Thánh quả không? Đức Phật trả lời: Có thể chứng được!