vong linh


Từ bi với những vong linh

Văn học - Tùy bút

Người sống hay người đã khuất cũng đều cần sự từ bi trong đối xử, một cái cây cũng có linh hồn, khi đã trồng lâu năm mà bị chết, chúng ta cũng thấy tiếc thương...

Nghi thức cúng cơm hương linh

Nghi lễ tổng hợp

Cúng cơm là cúng sau khi người vừa mới chết, hầu hết đều phải trải qua giai đoạn thọ thân trung ấm tối đa là 49 ngày, sau đó sẽ thọ sanh vào cảnh giới tương ứng với nghiệp lực đã gây tạo. Trong thời gian thọ thân trung ấm, hương linh vẫn thọ dụng đượ

Những lễ tiết trong một tang lễ Phật giáo

Nghi lễ tổng hợp

Phương thức cầu siêu, quan niệm chính thống của Phật giáo có sự khác biệt so với tập tục dân gian. Vì trong dân gian, do sự pha trộn nhiều yếu tố tín ngưỡng nên có những hình thức cầu siêu mang nặng tính chất mê tín, cầu xin một năng lực siêu nhiên b