;

vong linh


Bóng ma dưới góc nhìn của duy thức

Luận đàm - Giảng kinh

Con người sau khi chết, nghiệp dẫn đi tái sinh, “sắc của thân trung hữu” đi tái sinh mắt thường không thể thấy, cũng không có thứ gì ngăn cản được, gọi là sắc “vô kiến vô đối”. Và trong thời gian đi tái sinh nếu chưa đủ điều kiện thì có nhiều thuyết

Nghi thức cúng cơm hương linh

Nghi lễ tổng hợp

Cúng cơm là cúng sau khi người vừa mới chết, hầu hết đều phải trải qua giai đoạn thọ thân trung ấm tối đa là 49 ngày, sau đó sẽ thọ sanh vào cảnh giới tương ứng với nghiệp lực đã gây tạo. Trong thời gian thọ thân trung ấm, hương linh vẫn thọ dụng đượ

Những lễ tiết trong một tang lễ Phật giáo

Nghi lễ tổng hợp

Phương thức cầu siêu, quan niệm chính thống của Phật giáo có sự khác biệt so với tập tục dân gian. Vì trong dân gian, do sự pha trộn nhiều yếu tố tín ngưỡng nên có những hình thức cầu siêu mang nặng tính chất mê tín, cầu xin một năng lực siêu nhiên b