;

Bài viết của tác giả: Hồng Lam


Thông điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma về hội nghị COP26

Tôi rất vui mừng được biết Hội nghị COP26 về tình trạng biến đổi khí hậu do Liên Hiệp Quốc tổ chức, nêu lên tình trạng khẩn cấp mà chúng ta hiện đang phải đối phó, sẽ được diễn ra tại thành phố Glasgow của xứ Scotland.

Sơ Thiền, ly dục ly bất thiện pháp, đúng sai tự minh định

Kính số 52 Bát Thành có đoạn viết về sơ thiền một cách ngắn gọn như sau: “Ở đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ” (Trung Bộ Kinh, 52 Kinh Bát Thành).

Học bốn phép quán trong Tứ Niệm Xứ

Người học Phật hiểu và hành trì bốn phép quán này đó là cái đích của học Phật. Học để đem lại cuộc sống an lạc hơn. Học để nhìn nhận cuộc sống đúng hơn.

Trang 6  /  289