Bài viết của tác giả: Hồng Lam


Học bốn phép quán trong Tứ Niệm Xứ

Người học Phật hiểu và hành trì bốn phép quán này đó là cái đích của học Phật. Học để đem lại cuộc sống an lạc hơn. Học để nhìn nhận cuộc sống đúng hơn.

Tiễn biệt Thầy

Lời tiễn biệt nguyện cầu Giác linh Đức Pháp chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ về với cõi Phật

Trang 5  /  288