;

Bài viết của tác giả: Hồng Lam


Hình ảnh chuẩn bị Giới đàn Nghệ Tĩnh lần V – năm 2021

Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ V – năm 2021, được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh vào 02 ngày, từ 07 -11 đến 09-11-Tân Sửu (tức 10/12 đến 12/12/2021). Giới đàn Nghệ Tĩnh là sự kết hợp giữa Phật giáo Nghệ An và Phật giáo Hà Tĩnh từ n

Tạp chí Đuốc Tuệ

Tạp chí Đuốc Tuệ, cơ quan ngôn luận của Hội Phật giáo Bắc kỳ, là một trong số các tạp chí Phật học ra đời và tồn tại trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX. Trụ sở tạp chí đặt tại chùa Quán Sứ.

Nguyệt san Viên Âm

Nguyệt san Viên Âm, cơ quan Hoằng Pháp của Hội An Nam Phật học (Hội Phật Học Trung Kỳ).Năm xuất bản: 1942

Hà Tĩnh: Hội nghị tổng kết Phật sự 2021 - PL 2565

Chiều ngày 5-12-2021 (2.11.Tân Sửu), tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh, BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2021và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022.

Cách lạy sám hối khi nhà chưa có bàn thờ Phật

Lễ Phật nhằm tỏ bày sự cung kính, tri ân vô hạn với bậc Đạo sư. Lạy Phật với tâm thành kính thì có thể tiêu trừ tội lỗi ngã mạn, khiến cho tội diệt phước sinh, căn lành và phước đức tăng trưởng.

Thần thông trong đạo Phật

Thần Túc Thông, Thiên Nhãn Thông và Lậu Tận Thông còn được gọi là Tam Minh, nhằm nói lên khả năng giáo hóa, cứu độ của Đức Phật và các Thánh đệ tử của Ngài.

Trang 5  /  289