Lời Phật dạy: Con Rùa và Dã Can

Tìm hiểu - Vấn đáp

Trong tu tập việc thu thúc, bảo vệ và hộ trì sáu căn là một việc làm tối quan trọng để giữ gìn giới thân huệ mạng của người tu hành. Bởi sáu căn luôn tìm cầu, chạy theo sáu trần khả ái, khả lạc để rồi từ đó sáu thức tạo ra vô số ác nghiệp.

Ý nghĩa đọc kinh Phật

Tìm hiểu - Vấn đáp

Đọc không phải là một việc đơn giản mà cần phải có sự suy nghĩ đúng đắn với các khái niệm của các từ ngữ. Mỗi một từ đều có sự đi kèm trong nó những sắc thái riêng.

Tu Phước và ý nghĩa của tu Phước

Tìm hiểu - Vấn đáp

Cung kính hầu hạ những người lớn tuổi ở trong nhà là tu phước, thương yêu giúp đỡ nhưng người nhỏ tuổi cũng là tu phước. Đến chùa lạy Phật là tu phước, giúp đỡ mọi người, quét dọn chùa tháp cũng là tu phước.

Kiêu căng mất phước

Tìm hiểu - Vấn đáp

Trong kinh Di giáo, đức Phật dạy: “Các thầy Tỷ kheo, hãy tự xoa đầu mình, đã bỏ sự trang sức và đồ tốt đẹp, mình mặc áo hoại sắc, tay cầm đồ thích ứng, khất thực để sống; tự thấy như vậy mà kiêu ngạo còn nổi lên, thì phải cấp tốc tỏa chiết. Tăng thêm

Có nên lập gia đình với người khác tôn giáo ?

Tìm hiểu - Vấn đáp

Trước hết, là một Phật tử, bạn nên biết rằng đạo Phật tuyệt đối tôn trọng tự do tín ngưỡng cá nhân, không hề ngăn cấm tín đồ kết hôn với người ngoại đạo đồng thời cũng chẳng có chủ trương, khuyến khích và thậm chí lợi dụng hôn nhân để lôi kéo, dụ dẫn

Người Phật tử có nên coi ngày tốt ngày xấu?

Tìm hiểu - Vấn đáp

Người Phật tử chánh tín Tam bảo thì không cần và không nên xem ngày giờ tốt xấu trong mọi công việc, chỉ tin chắc nhân quả-nghiệp báo và chuyên tâm cải thiện, chuyển hóa những nghiệp nhân xấu ác làm nền tảng cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động để

Giải đáp thắc mắc người cư sĩ - Tứ Đế

Tìm hiểu - Vấn đáp

Người có đức tin chân chính, hành theo đúng giáo pháp của Ðức Thế Tôn thì chắc chắn đắc đạo quả chẳng sai. Sở dĩ người không đắc được là vì hành không đúng theo lời Ngài dạy, người này cũng ví như người đi không đúng theo đường lối của người chỉ.

Tâm là thế nào?

Tìm hiểu - Vấn đáp

Toàn tri toàn giác không thể được phát sinh mà không có nguyên nhân, bởi vì đâu phải mọi thứ luôn luôn là tòan tri toàn giác đâu. Nếu mọi thứ được sinh ra mà không liên hệ đến điều gì khác, chúng có thể tồn tại mà không có sự câu thúc - sẽ không có