Những bài Sám văn phát nguyện (1)

Bài giảng - Kinh

Khi một người không tái phạm lỗi lầm lần thứ hai, chúng ta đã sám hối quá khứ. Chúng ta không những phải sám hối tội nghiệp đã biết, càng phải sám hối cho những tội nghiệp không biết, luôn luôn sám hối.

Vu lan ngày tự tứ

Bài giảng - Kinh

Trong đạo Phật, ngày Vu Lan là ngày nói lên tinh thần phục thiện, hối cải của Tăng Ni, vừa gợi lại lòng hiếu thảo của người con Phật, vừa là ngày tha thứ mọi lỗi lầm của chúng sinh.

Kinh Từ bi thủy sám pháp

Bài giảng - Kinh

Thủy sám là tên tắt, do chính tác giả dùng trong văn. Tên tắt này gọi đủ là Từ bi thủy sám pháp. Sám pháp, gọi tắt là sám, nghĩa là phương pháp sám hối. Phương pháp này mệnh danh Từ bi thủy, gọi tắt là thủy, nghĩa là nước từ bi.

Ý nghĩa An cư kiết hạ

Bài giảng - Kinh

Tăng Ni phải làm sao trong đời mình giác ngộ được chân lý, giải thoát được sinh tử, chớ không phải làm cho được lòng mọi người. Nếu người tu cứ chiều chuộng để mọi người được vui, được vừa lòng, đó là vô tình chúng ta trở thành một nhà ngoại giao, kh

Bài kinh Phật nói về 'đánh ghen'

Bài giảng - Kinh

Bài kinh gợi ý cho chúng ta về hành động cứng rắn để giữ gìn đạo lý, lẽ phải. Đó là việc làm có thể chấp nhận trong đạo Phật. Không phải đạo Phật chủ trương ai nói gì tin đó, không suy xét phán đoán, nhẫn nhịn, trước cái sai, cái ác, bỏ qua tội lỗi.

Nghi thức Hồng Danh Bửu Sám

Bài giảng - Kinh

Hồng Danh của 88 vị Phật thuộc bài kinh sám hối Hồng Danh Bửu Sám được Phật Tử tụng niệm rộng rãi. Pháp Hồng Danh Sám Hối này do Ngài Bất Động Pháp Sư đời Tống bên Trung Hoa soạn ra. Ngài lấy 53 danh hiệu Phật trong Kinh “Ngũ Thập Tam Phật ” tức là t

Ý nghĩa của việc tụng kinh, trì chú niệm Phật

Bài giảng - Kinh

Người Phật tử thuần thành phải tụng kinh, trì chú và niệm Phật.Nếu chúng ta không tụng kinh, niệm Phật để cho tâm hồn được sáng suốt, tỏ ngộ, phát trí thanh tịnh lễ, biến nhập pháp giới lễ, chánh quán lễ, thật tướng bình đẳng lễ và 5 món diệu hương đ

Hòa thượng Tuyên Hóa nói về người xuất gia

Bài giảng - Kinh

Hiện tại người tu hành thích đơn độc tu ở nơi tịnh xá. Tại sao vậy? Bởi vì nếu họ không giữ giới luật thì chẳng có người nào thấy, phạm qui củ cũng không có ai biết được, có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì, chẳng có ai quản thúc, được tự do tự tại, c

Tám điều giác ngộ bậc đại nhân - Điều giác ngộ 8

Bài giảng - Kinh

Quý vị cứ tưởng tượng thế này, có một cái lưới quấn mình lại, bốn người cầm bốn góc kéo, bọn họ ném qua ném lại, mình không chết cũng bị thương. Trong hoàn cảnh bên này kéo bên kia lôi, chỗ này thương chỗ kia ghét, càng ngày càng điên đảo. Từ đó, chú

Giữ ngũ giới, hành thập thiện tiêu tai nạn

Bài giảng - Kinh

Vì chúng sanh tạo nghiệp nên trên thế giới mới thấy xuất hiện bao nhiêu là tai nạn. Có câu nói: "Khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo," ba thứ này liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu không khởi hoặc thì sẽ không tạo nghiệp, và từ đó không có quả báo.

Những trở ngại là chướng duyên hay thắng duyên

Bài giảng - Kinh

Trong kinh Phật dạy: "Người tu hành chân chính, có ai đến phá phách làm trở ngại thì người đó bị tội phải đọa địa ngục.” Như vậy chúng ta tu hành chân chính mà có người lại chửi bới phá phách mình thì người đó hết sức vì mình, hết sức thương mình họ

Tu là cầu bình an hay sửa đổi xấu thành tốt

Bài giảng - Kinh

Ðược nhiều người tin Phật, chưa hẳn Phật Giáo đã thịnh. Nếu tin theo lối ỷ lại, van xin, cầu cúng, dầu có bao nhiêu triệu người, Phật Giáo vẫn bị chìm trong u tối. Vì mê tín thì không giác, không giác thì có dính dáng gì với dạo Phật? Chúng ta thực t