;

Bài viết của tác giả: Hoàng Anh Sướng


Hiểu đúng và đủ về vô thường

Vô thường, cùng với Khổ và Vô ngã, là một trong Tam pháp ấn quan trọng nhất của nhà Phật mà người tu phải thực chứng. Vô thường, nghĩa là mọi vật, hiện tượng trong vũ trụ này đều chuyển biến, thay đổi không ngừng, thay đổi trong từng sát na.

Trang 1  /  1