Mật tông

Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni Hội Thích

Người tu hành pháp bí mật, như trong kinh dạy, cần phải đến nơi núi non, hang gọp, nơi hoang đảo, nơi tịnh xứ, nơi mé biển bãi cát, in hình tháp mà trì chú Chuẩn Ðề, nếu chưa có nhơn duyên đi các nơi ấy, ở nơi tịnh thất trang nghiêm, in hình tháp tr

Mật tông vấn đáp (1)

Thế kỷ 21 là bước vào thời kỳ phát triển tâm linh của nhân loại trên trái đất. Các tôn giáo sẽ phải làm tròn sứ mạng của mình trong việc dẫn dắt con người tiến hóa vào giai đoạn này. Trong vườn hoa muôn màu của các tôn giáo hiện nay, Phật giáo đã đón

Tứ Diệu Đế qua con đường Mật tông

“Tứ Diệu Đế” là một pháp môn khi Đức Phật đã trở về với bản tánh tâm vi diệu thanh tịnh. Ngài đã hoàn toàn sáng suốt trong các pháp sở hữu toàn bộ cả các pháp và ngài cũng đã ly được tất cả các pháp chứng đạo vô thượng chánh đẳng, chánh giác.

Nghi quỹ hành trì Đạo tràng chú Chuẩn Đề

Kính bạch Giác Linh Thầy! Để tưởng nhớ đến công hạnh của Thầy lúc còn tại thế đã cố công truyền bá Mật giáo tại Việt Nam, con- một Phật tử đã hữu duyên cầu Pháp với Thầy, đã và đang đem hết tâm lực của một hành giả để góp một bàn tay nhỏ nho trong vi

Trang 3  /  3   (47)