Bài viết của tác giả: Tâm Nhãn


Triết lý tư duy

Tư duy triết học để thay đổi vận mệnh, sống sao cho tự do và có trách nhiệm với bản thân, với tha nhân.

Vấn đề tự sát trong Tăng đoàn thời Phật

Luật Ngũ phần ghi đức Phật kết giới 5 lần; luật Tăng-kỳ nói kết 4 lần. Giới văn tổng kết được Phật chế trong các văn bản luật Hán dịch. Thời đức Phật, Ngài không cho phép tự sát dưới bất cứ hình thức nào.

Trang 1  /  1