Sống xa hoa là do công đức lớn ?

Đạo Phật là đạo sự thật. Nói lên sự thật, dù trong trường hợp nào, không phải là soi mói, móc méo. Ngược lại, che dấu, trốn tránh, sợ hãi trước sự thật mới là vọng ngữ. Ngay cả với Phật tử, chưa nói đến tăng ni, cũng là phạm giới, là mắc tội.

Đêm đầu đà

Đa số Phật tử đi chùa suốt đời vẫn chưa biết chút gì về Giáo Pháp của Đức Phật để áp dụng vào đời sống. Một giáo lý có thể giúp cho họ và xã hội có thêm Đạo Đức, Trí Tuệ, và Hạnh Phúc. Điều mà xã hội VN đang rất cần bây giờ.